දූ දරුවන්ගේ හෙට දවස ‘අද දකින’ අධ්‍යාපනයේ ස්වර්ණමය දවස ‘ජුලි 4’

මෙරට නූතන ඉතිහාසය තුළ ඇති වූ වැදගත් ම සමාජ විප්ලවය නිදහස් අධ්‍යාපනය ඇතිකිරීමයි.   එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ එතෙක් රට තුළ පැවති සාක්ෂරතා මට්ටමේ වේගවත් වර්ධනයක් සිදුවීමයි. එහෙත් පසුකාලීන ව, විවිධ හේතු ගණනාවක් මත රටේ සියලු දරුවන්ට අයිතිව පැවති අධ්‍යාපන පහසුකම් හා…

IIT InfoSchol programme offers fully-sponsored British IT and Business scholarships to school children

Scholarships distributed among both local and international schools Informatics Institute of Technology (IIT), the pioneer in British higher education in Sri Lanka, launched their annual InfoSchol programme by awarding scholarships to local and international school students to follow industry renowned…