දූ දරුවන්ගේ හෙට දවස ‘අද දකින’ අධ්‍යාපනයේ ස්වර්ණමය දවස ‘ජුලි 4’

මෙරට නූතන ඉතිහාසය තුළ ඇති වූ වැදගත් ම සමාජ විප්ලවය නිදහස් අධ්‍යාපනය ඇතිකිරීමයි.   එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ එතෙක් රට තුළ පැවති සාක්ෂරතා මට්ටමේ වේගවත් වර්ධනයක් සිදුවීමයි. එහෙත් පසුකාලීන ව,…